11 maj 2014

Słowo Do Parafian – May 11, 2014

0 Komentarzy

dzieszkoLetter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Czwarta niedziela wielkanocna to tzw. Niedziela Dobrego Pasterza. Dzisiaj czytamy Ewangeliê Wed³ug œw. Jana w której Jezus mówi: „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znaj¹… Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu… id¹ za mn¹ i Ja dajê im ¿ycie wieczne. Nie zgin¹ na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki… Ja jestem bram¹ owiec… je¿eli kto wejdzie przeze Mnie bêdzie zbawiony…” (J10:1-10). Dzisiaj pytamy samych siebie, jaki jest mój osobisty stosunek do Dobrego Pasterza? Czy niejednokrotnie lekkomyœlnie oddalam siê od Niego, nie s³ucham Jego g³osu, lekcewa¿ê Jego mi³oœæ i Jego wezwania? Czy œlepo idê w³asn¹ wytyczon¹ przez siebie drog¹? Czy zabrn¹³em ju¿ tak daleko, ¿e nie wiem jak z tego wyjœæ? Czy tkwiê w cierniach na³ogu narkomanii, alkoholizmu, seksomanii, pornografii, hazardu czy te¿ na³ogu nikotynowego. Diabe³ u¿ywa ró¿nych dostêpnych mu œrodków, aby cz³owieka sprowadziæ na z³¹ drogê. A mo¿e ¿yjesz w grzechu: pychy, chciwoœci, zazdroœci, gniewu, lenistwa i nieprzebaczenia twoim bliŸnim. Nie odk³adaj twojej decyzji na jutro, bo jutro mo¿e byæ za póŸno. To jest jedna z najwa¿niejszych decyzji ¿yciowych, która bêdzie mia³a wp³yw nie tylko na ca³e twoje ¿ycie, ale na ca³¹ wiecznoœæ. Pozostaw wiêc drogê grzechu, skorzystaj z cudownego saktamentu spowiedzi, oczyœæ swoje ¿ycie z tego co je najbardziej unieszczêœliwia i upokarza. To w³aœnie twój grzech odgradza ciebie od Dobrego Pasterza, który pragnie wkroczyæ w twoje ¿ycie, który chce uleczyæ twoje rany i twoje cierpienia, który pragnie twojego pe³nego szczêœcia nie tylko tu na ziemi ale i przez ca³¹ wiecznoœæ. Zaproœ wiêc Jezusa do twojego ¿ycia, domu, rodziny, œrodowiska pracy, szko³y, miejsca w którym przebywasz, z którego Go wyrzucaono i oœmiano. On stoi u twoich drzwi i ko³acze, jeœli ty us³yszysz Jego g³os i drzwi otworzysz mówi Pismo Œwiête, on wejdzie do twojego wnêtrza, zasi¹dzie do sto³u i bêdzie z tob¹ spo¿ywaæ posi³ek. Odczujesz Jego mi³oœæ, Jego moc, Jego radoœæ, Jego dobroæ. Jezus odda³ za ciebie swoje ¿ycie, zmartwychwsta³ i ¿yje wiecznie. On jest realn¹ osob¹ Bosk¹, On jest rzeczywistoœci¹, która czeka ka¿dego cz³owieka. Zapraszaj wiêc Jezusa najczêœciej jak tylko potrafisz. Rozmawiaj z Nim jakbyœ rozmawia³ z najlepszym i najbardziej wyrozumia³ym przyjacielem. Sam niejednokrotnie doœwiadczy³em Jego pomocy, On potrafi rozwi¹zaæ najbardziej skomplikowane sprawy, tylko mu zaufaj. Poprzez Siostrê Faustynê Pan Jezus uczy³ nas krok po kroku, jak do tego dojœæ. S³owa: „Jezu ufam Tobie” mówi¹ nam, ¿e prosz¹c Jezusa o ³ask¹ nie mo¿esz w¹tpiæ, musisz mieæ ufnoœæ, ¿e Jesus ma moc. Musisz iœæ dalej, jeœli chcesz byæ obdarowany, musisz sam bezinteresownie obdarowywaæ innych. 1-go czerwca, „Klub Polonia”, który przyczyni³ siê do za³o¿enia parafii œw. Konstancji bêdzie obchodziæ 100-u lecie swego istnienia i dzia³alnoœci. Z tej okazji uroczyst¹ Mszê œw. o godz. 1:30 po po³udniu odprawi Jego Ekscelencja Biskup Andrzej Wypych. O godz. 4:00-ej po po³udniu rozpocznie siê bankiet jubileuszowy w sali bankietowej „Lone Tree Manor”. Wszyscy jesteœcie zaproszeni na Mszê œw. i na bankiet. Zróbcie rezerwacje stolików i wspólnie uhonorujmy najstrasz¹ organizacjê dzia³aj¹c¹ w naszej parafii. T¹ uroczyst¹ Msz¹ œwiêt¹ i bankietem, otworzymy nasze parafialne przygotowanie do obchodów 100-lecia Parafii œw. Konstancji, które wypada w 2016 roku. Wszystkim naszym drogim Mamom, które nas urodzi³y, wychowa³y, które o nas siê troszczy³y i nadal troszcz¹, które otaczaj¹ nas mi³oœci¹ i modlitw¹, sk³adamy dziœ najserdeczniejsze ¿yczenia. Modlimy siê, aby Dobry Bóg, za przyczyn¹ najwspanialszej Matki, Matki Jezusa i Matki nas wszystkich, która zna serce ka¿dej Matki i troski ka¿dego dziecka, b³ogos³awi³ obficie wszystkim naszym Mamom. Darzy³ ich dobrym zdrowiem, pomyœlnoœci¹, a nade wszystko mi³oœci¹ i szacunkiem swoich dzieci. Mamom, które odesz³y ju¿ do wiecznoœci, niech wynagrodzi za trud wychowania dzieci, za ich dobroæ, poœwiêcenie i mi³oœæ, nagrod¹ i szczeœciem wiecznym w niebie. Szczeœæ Bo¿e!

[do góry]