25 maj 2014

Słowo Do Parafian – May 25, 2014

0 Komentarzy

dzieszkoLetter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Fragment z Pierwszego Listu św. Piotra (3:15- 18) przeznaczony na szóstą niedzielę wielkanocną, mówi między innymi o powinności chrześcijan, jaką jest obrona swojej wiary. Różnie na przestrzeni wieków wyznawcy Chrystusa bronili chrześcijaństwa. Niekiedy poprzez pisanie traktatów teologicznych, kiedy indziej zaś zbrojnie, gdy na przyk³ad poganie chcieli zaw³adnąć Europą. Ginęli jako męczennicy, oddając swoje życie w obronie wiary. Obecnie walka jest inna. Choć też nie jest tak, że chrześcijanie nie są wtrącani do więzień. Nie trzeba chyba nikomu przypominać wydarzeń w Indiach z 2008 roku, kiedy to zginę³o wielu tamtejszych chrześcijan. W czasach wspó³czesnych chrześcijanie są prześladowani przez radykalne ruchy islamistyczne oraz hinduistyczne, a także przez systemy radykalnie ateistyczne panujące obecnie np. w Korei Pó³nocnej czy przed laty w ZSRR. Jak szacuje fundacja Open Doors, obecnie ok. 100 mln. chrześcijan jest ofiarami prześladowań, g³ównie w państwach islamskich, Korei Pó³nocnej oraz wskutek hinduskiego ekstremizmu i islamskiego terroryzmu, zaś tendencja jest wzrostowa. Wed³ug raportu papieskiej fundacji Pomoc Kościo³owi w Potrzebie co roku na świecie ginie ponad 170 tys. chrześcijan. Organizacja Pomoc Kościo³owi w Potrzebie szacuje, że 3/4 ofiar prześladowań religijnych stanowią chrześcijanie. Wed³ug dr. Tomasza Korczyńskiego do 2010 r. śmiercią męczeńską zginę³o 70 mln chrześcijan, z tego w XX wieku 45 mln. OEwiadectwa cierpiących z powodu wiary chrześcijan są wstrząsające. Chociażby historia brata Thacha z Wietnamu, który zosta³ zatrzymany przez w³adze, za robienie zdjęć policji, która chcia³a rozgonić spotkanie chrześcijan. Brat Thach g³osi³ Ewangelię w celi więziennej, za co zosta³ przeniesiony do izolatki, ma³ej klatki, gdzie wysuszono go pod 500 watową żarówką. Na przyk³ad w Erytretii chrześcijanie, którzy przyznali się do swojej wiary, przetrzymywani są w kontenerach. We wspó³czesnej Europie pastor w Szwecji musia³ przepraszać i p³acić odszkodowanie za to tylko, że w ślad za św. Pawłem Apostołem homoseksualizm nazwał zboczeniem. Niektórzy księża i pastorzy boją się nazwać aborcję i eutanazję zabójstwem. To także jest prześladowanie chrześcijan. Ciężko jest we wspó³czesnym świecie bronić chrześcijan. Trzeba mieć do tego odpowiednie środki. Chrześcijanie wszystkich wyznań powinni się zjednoczyć, zażegnać dawne konflikty i razem stawić czo³o postępującej dyskryminacji. Zachęcam wszystkich do zadania sobie kilku następujących pytń: Czy wspieram modlitwą prześladowanych chrześcijan? Czy wokó³ siebie dostrzegam akty dyskryminacji chrześcijan? Czy modlę się o zjednoczenie chrześcijan? Czy swoją postawą i zachowaniem dyskryminuję chrześcian innych religii, na przyk³ad prawos³awnej, protestanckiej, anglikańskiej itd.? To już za tydzień, w niedzielę, 1-go czerwca, spotkamy się na Mszy świętej upamiętniającej 100-lecie powstania i dzia³alności „Klubu Polonia”. Uroczystą Mszą św. o godz. 1:30 po po³udniu, której będzie przewodniczyć J.E.Biskup Andrzej Wypych, podziękujemy za wszystko dobro, które otrzyma³a parafia i nadal otrzymuje dzięki zaangażowanej, religijnej i patriotycznej pracy i wspó³pracy „Klubu Polonia”. Osobiście jestem wdzięczny Panu Prezesowi Kazimierzowi Milewskiemu, jego ma³żonce Teresie i ca³emu Zarządowi za tak piękne prowadzenie klubu, który jest naprawdę dobrą wizytówką naszej parafii. Przyjdźcie niezależnie od waszego pochodzenia, języka czy kultury. Będą z nami przedstawiciele w³adz lokalnych i miasta Chicago. Pokażmy, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną parafialną wspierającą się nawzajem. To już ostatnia szansa na zakupienie biletów na bankiet jubileuszowy, tego samego dnia, o godz. 4:00-ej po po³udniu w „Lone Tree Manor”. Do zobaczenia!

[do góry]