19 maj 2018

Słowo do Parafian – May 20, 2018

0 Komentarzy

Drodzy Parafianie i Przyjaciele.

Prawda o Duchu Świętym kształtowała się powoli. W jej powstawaniu nie brakowało błędów. Wyjaśnił je dopiero Sobór Nicejski (325) i Sobór Konstantynopolitański I (381) , stwierdzając, że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi oraz z Ojcem i Synem odpiera uwielbienie i chwałę. Pomijamy tu kwestię sporu z Kościołem Wschodu (filioque – wg którego Duch Święty pochodzi tylko od Ojca). Św. Atanazy stwierdza, że dzięki Duchowi Świętemu Bóg stał się nosicielem ciała, aby człowiek mógł stać się nosicielem Ducha.
Duch Święty jest Uświęcicielem. To on sprawia, że łaska Boża czyli sam Chrystus w nas zamieszkuje. To On sprawił, że Jezus począł się w łonie Maryi. To On również „otwiera” niejako nasze serca i dusze na Chrystusa. Jezus przenika nas i przemienia, uzdrawia właśnie mocą Ducha Świętego. Teologia mówi, że dzięki Duchowi Świętemu uświęcona zostaje nie tylko nasza dusza, ale i ciało, stąd Msze o uzdrowienie w niektórych ruchach charyzmatycznych są zawsze skierowane ku Duchowi Świętemu. Duch Święty również uświęca, inaczej mówiąc konsekruje dary ofiarne: chleb i wino, które stają się Ciałem i Krwią Pańską (modlitwa do Niego o ten dar uświęcenia to epikleza). Duch Święty jest więzią miłości, relacją jedności. To On jednoczy Ojca z Synem – w Nim stanowią Jedno. Również nas Duch Święty jednoczy, stąd – zauważmy – każda prawie modlitwa liturgiczna kończy się wezwaniem: w jedności Ducha Świętego.

Duch Święty swoim tchnieniem uprzedza nasze myśli, słowa, daje nowe światło, otwiera umysł na przyjęcie prawdy Bożej, ożywia w nas pragnienie dobra, pomaga nam się modlić, wreszcie obdarza nas siedmioma darami: mądrością, rozumem, radą, męstwem, umiejętnością, bojaźnią Bożą i pobożnością. Św. Paweł mówi z kolei o owocach Ducha, którymi są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22). A zatem człowiek, który otwiera się na działanie Ducha Świętego po prostu staje się święty, szczęśliwszy, dojrzalszy.
Kościół naucza również o tzw. kosmicznym działaniu Ducha Świętego. To Duch Święty kształtuje porządek społeczny w aspekcie międzynarodowym, buduje pokój i tworzy społeczności typu naród. Zauważmy, że miał tego świadomość Jan Paweł II, który w Warszawie na Placu Zwycięstwa wołał w 1979 r. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi… tej ziemi”. Wiemy, że te słowa Ojca Świętego sprzed 38 lat były prorocze. Polska przeszła wyjątkową drogę reform i przemian. Niech  wołanie  świętego Papieża  Jana Pawła II będzie wciąż aktualne i dziś, niech zstąpi i na nas Duch Święty!  Niech również odnowi naszą kochaną Amerykę, dla wielu bliską sercu Polskę i cały świat.

Zachęcam wszystkich do częstej modlitwy do Ducha Świętego. Może to być bardzo popularna modlitwa, której kiedyś uczyliśmy się na zajęciach z religii na pamięć: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości, ześlij Ducha Twojego a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Boże któryś pouczył serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w Tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pocieszeniem zawsze się weselić.”. Polecam opiece Ducha Świętego absolwentów Polskiej Szkoły Świętego M. Kolbe, którzy w piątek i sobotę przeżyli piękną uroczystość ukończenia szkoły. Szczęść Boże!

[do góry]