18 maj 2014

Słowo Do Parafian – May 18, 2014

0 Komentarzy

dzieszkoLetter

Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Witam wszystkich bardzo serdcznie w piątą niedzielę wielkanocną. Dzisiaj czytamy Ewangelię wed³ug św. Jana (14:1-12), która ukazuje nam ciekawą rozmowę, jaka wywiąza³a się pomiędzy Jezusem a Aposto³ami. Zasmuconych Jego odejściem Aposto³ow, Pan Jezus pociesza s³owami: „Idę przecież przygotować wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam gdzie ja jestem (…). Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie‖. Niech s³owa Jezusa będą pociechą dla tych, którzy doświadczają bolesnej śmierci kogoś bardzo bliskiego, matki, ojca, kogoś z rodziny lub serdecznego przyjaciela. Najbardziej uderza nas śmierć osoby m³odej, kogoś w kwiecie wieku, kogoś kto odchodzi nagle. Jesteśmy chyba wszyscy bardzo przywiązani do naszego życia ziemskiego. Często nasza wiara jest za s³aba, żeby tak naprawdę zrozumieć do końca czym jest śmierć. S³owa Jezusa są również zachętą do bliskiego kontaktu z Nim w ciągu życia ziemskiego i zachowywania Jego przykazań. Dobre życie, wype³nione mi³ością Boga i bliźniego jest gwarancją szczęścia wiecznego. Żaden inny cel nie może być ważniejszy od osiągnięcia zbawienia i radości wiecznej. Jestem niejednokrotnie zbudowany postawą wielu z was: waszą wiarą, otwartością, mi³ością, życzliwością, bezinteresownością, zaangażowaniem się w sprawy parafii i Kościo³a. Przy tej okazji chcę w imieniu nas wszystkich podziękować tym wszystkim, którzy praktycznie każdego tygodnia przychodzą i bezinteresownie sprzątają kośció³, pe³nią dyżury na plebanii, liczą niedzielne i świąteczne kolekty, sprzedają chleby i pączki, angażują sie w dzia³alność parafialnych organizacji itd. Niektórzy z was zas³ugują na szczególne uznanie i wyrożnienie. Dzisiaj chcę podziękować Panu Stanis³awowi Abratańskiemu, który spędza wiele godzin sprzątając kośció³, praktycznie na każde zawo³anie siostry Zofii, naszej zakrystianki. Pan Stanis³aw z w³asnej woli i życzliwości, ufundowa³ chodniki przy wejściach kościelnych, od strony dzwonnicy i od strony „Sali Handzel Center‖. Pan Jożef Czarny z w³asnej woli ob³oży³ laminatem wszystkie modlitwy do świętego Micha³a Archanio³a, które znajdują się w naszych ³awkach kościelnych. Niech Pan wszystkim hojnie wynagrodzi i b³ogos³awi! W sobotę, 31-go maja, Mszę świętą, o godz. 4:30 po po³udniu, odprawi Ks. Luis Fernando, profesor Seminarium Duchownego z Hawany na Kubie. Po tej Mszy świętej odbędzie się spotkanie wszystkich uczestników pielgrzymki na Kubę, w Sali parafialnej ks. Borowczyka. Zapraszam na to spotkanie również Kubańczyków. Wszyscy możecie ze sobą przynieść jakieś ciekawe kubańskie przekąski. Ks. Luis odprawi również Mszę o godz. 10:30 rano i 12:00 w po³udnie, w niedzielę, 1-go czerwca. Sk³adam serdeczne życzenia urodzinowe Siostrze Zofii Turczyn, życzenia imieninowe Księdzu Maciejowi Galle, życzenia imieninowe Siostrze Zofii, życzenia urodzinowe Prezesowi Klubu Polonia Panu Kazimierzowi Milewskiemu. Miesiąc maj to jest również czas kiedy wszyscy kap³ani przeżywają rocznice swoich święceń kap³ańskich. Życzę moim wspó³braciom i wszystkim kap³anom, aby byli naprawdę Bożymi kap³anami, wype³nionymi mi³ością Boga i drugiego cz³owieka. Zapraszam wszystkich chętnych do pomocy w organizacji Mszy świętej i przyjęcia pożegnalnego dla Księdza Macieja Galle i Księdza Ryszarda Groń. Spotkanie organizacyjne będzie mia³o miejsce w środę, 21-go maja, o godz. 7:00-ej wieczorem, w sali parafialnej Księdza Borowczyka. Szczęść Boże!

[do góry]